Seksueel misbruik door valse profeten

Jrg 15 no 11 februari 2019

Door Carla Bakboord

Jeremia 23:10 ‘Overal is ontrouw, heel het land zucht onder de vloek, verdroogd is het groen in de woestijn. Iedereen vliegt af op het kwaad en vindt zijn kracht in onrecht.’

Vers 11: ‘Want de profeten en priesters zijn verdorven, zelfs in mijn tempel moet ik hun wangedrag aanzien- spreekt de Heer.’

Vers 12: ‘Daarom zal hun weg een glibberig pad zijn, ze struikelen in het duister en komen ten val. Als ik met hen afreken, tref ik hen met onheil- spreekt de Heer.’

Vers 16: ‘Dit zegt de Heer van de hemelse machten: Luister niet naar wat de profeten jullie verkondigen. Ze geven jullie valse hoop. Hun visioenen zijn hun eigen verzinsels. Ze komen niet van de Heer!’

Sinds eind vorige eeuw verschijnen er met een zekere regelmaat berichten over seksueel misbruik van christelijke voorgangers in de jaren vijftig tot negentig. Mannelijke en vrouwelijke slachtoffers hebben nu gelukkig het zwijgen doorbroken. Voor mij, en wellicht ook voor u, was dit geen nieuw verschijnsel. In de jaren zeventig, toen ik in Nederland woonde, gaf de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming het maandblad Sekstant uit. Hierin las ik over slachtoffers die door priesters seksueel misbruikt zijn met hun ‘goddelijke scepter’. De daders rechtvaardigden dit misbruik door te stellen dat het de Heer is die via hen het ‘goddelijke’ in gelovigen brengt. Ik vond dat toen al absurd en was me ervan bewust dat dergelijke awari domri niet anders dan misdadige valse profeten waren. En ook nu nog worden verzen uit de Bijbel op een zodanige manier geïnterpreteerd als zou hun strafbaar handelen gerechtvaardigd zijn. Bovendien verschonen zij zichzelf door te benadrukken dat het altijd ‘de ander’ is die in zonde leeft. En als dan slachtoffers menen dat het recht moet zegevieren, verschuilen gemeenten, voorbijgaand aan wet en recht, zich achter hun ‘Heer’. Hij alleen zou gerechtigd zijn hen te oordelen en te straffen.

Bovenstaande verzen spreken voor zich. En toch trappen wereldwijd nog altijd hele volksstammen in de fabels van deze sekslustige geestelijken die misbruik maken van hun (over)macht. Zij houden u voor dat zij spreken namens God. Als ik dan lees in Jeremia 23:21: ‘Ik heb die profeten niet gezonden, toch rennen zij alsof zij mijn bodem waren. Ik heb niet tot hen gesproken, toch spreken zij alsof zij profeten waren’, vraag ik mij af of mensen hun verstand en gevoel verloren hebben Er is geen enkel vers in de Bijbel dat seksueel misbruik goedkeurt.150 knipselkrant-curacao.com

Bishop Meye
Wanneer het seksueel misbruik van geestelijken aan het licht komt, behandelen kerken sommige gevallen intern, andere dekken zij toe met de mantel der liefde en soms worden slachtoffers met smartengeld afgekocht. Had dit seksueel misbruik buiten een gemeente plaatsgevonden, dan zouden de daders hun straf niet ontlopen. Schandalig dat de leiding van deze gemeenten voorbij gaat aan de Tien geboden en zichzelf een vrijbrief toe-eigent wet en recht aan kant te zetten.

Ook ons land heeft een batterij aan valse profeten die zich schuldig maken aan seksueel misbruik. Tegen bisschop Steve Meye, voorganger bij Gods Bazuin Ministries, is vorig jaar door een jonge vrouw een aanklacht ingediend vanwege seksueel misbruik. De bishop op zijn beurt spreekt van ‘een onvoorstelbare grote en leugenachtige aanklacht’ tegen hem door het slachtoffer en haar moeder. Hij stelt dat ‘God het voor hem zal opnemen als de rechtvaardige rechter’.

Juist gemeenten die heel wat groepen in onze samenleving beschuldigen van Sodom en Gomorra, en hen op grond daarvan uitsluiten, hun rechten niet respecteren, kijken nu ineens de andere kant op nu het kwaad zich in hun eigen gelederen voordoet. Bovenstaand vers11 in Jeremia 23 zegt het volgende: ‘Want de profeten en priesters zijn verdorven, zelfs in mijn tempel moet ik hun wangedrag aanzien- spreekt de Heer’. Nu wordt dit vers niet ingezet om het gedrag van geestelijke leiders te bekritiseren. Velen blijven hen als makke schaapjes volgen. En weer zijn het de kinderen en vrouwen die het gelag moeten betalen. Ditmaal onder het mom van het zwijgzaam gehoorzamen aan geestelijke leiders. Want God vergeeft volgens hun theorie kennelijk alleen hun. Ik praat in deze niet alleen over seksueel misbruik, maar over elke vorm van misbruik en het rechtvaardigen daarvan.

Kapitalisten
Zo zijn er talloze religieuze gemeenten die via hun valse profeten het geloof in en het woord van de Heer misbruiken om zichzelf te verrijken; politiek en financieel. Die hun gemeenten besturen als een kapitalistisch bedrijf en met hun ‘privébezit, de kerk’, hun leden uitbuiten door geld uit hun zakken te kloppen terwijl zij zelf daarmee in weelde baden. Was het niet Jezus die alle farizeeërs uit de tempel verjoeg omdat zij er een marktplein van hadden gemaakt met het oogmerk winstbejag? Matheus 21:12-13 luidt: ‘En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol’.

Ziende zijn we blind en horend zijn we doof. Maar ik begrijp het wel. Wij worden dagelijks wijsgemaakt te geloven dat wij alleen via geestelijke leiders een plaatsje in de hemel kunnen krijgen. Daarom zijn gelovigen zich zo aan hen gaan hechten. Begrijp mij goed, er zijn heel wat geestelijke leiders die rechtvaardig zijn en zeker ook fouten maken. Maar zij houden oprecht van God en oprecht willen zij samen met de mens streven naar het goede. Zij maken zich niet schuldig aan seksueel misbruik of andere criminele praktijken. En dat onderscheid moet u wel kunnen maken.

Maarten Luther (1483-1546) was één van de weinigen die verkondigde dat wij via Jezus een rechtstreekse relatie met God kunnen hebben. Wij hebben geen tussenpersonen nodig. En wanneer u het verhaal over Jezus leest, zult u zelf ervaren wat liefde is. Jezus, mijn beste vriend, was en is geen machtswellusteling, geen verkrachter, geen onderdrukker van het volk, geen moordenaar, geen geldwolf, maar een Goddelijke die onvoorwaardelijke liefde uitstraalt naar de mens en haar natuur. Daarom is het in uw eigen belang u niet te laten wijsmaken door valse profeten en bovenstaande verzen nog eens tot u te nemen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s